ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Hatályos: 2020. május 1-től.

Az adatvédelmi nyilatkozat célja, hogy az adatkezelő szolgáltatásainak minden területén biztosítva legyen a feliratkozó adatvédelmi jogainak – különösen a magánélethez való jogának – a tiszteletben tartása és védelme személyes adatainak feldolgozása során.

I. A VÁLLALKOZÁS ADATAI
Szolgáltató neve: Tudatos Közhasznú Szociális Szövetkezet
Szolgáltató székhelye: 5650 Mezőberény, Áchim András utca 56.
Törvényszéki nyilvántartási vétel: Gyulai Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában
Adószáma: 24850098-1-04
Telefonszáma: 06 20 228 76 06
E-mail címe: info.tudatoskozhasznuszocszov@gmail.com
Képviselő: Vass István elnök

II. A TÁRHELYSZOLGÁLTATÓ ADATAI
Szolgáltató neve: Giganet Internet Szolgáltató Kft.
Szolgáltató székhelye: 4400 Nyíregyháza, Vasvári Pál u. 1. fsz.
Szolgáltató telefonszáma: +36 42 512 000
Szolgáltató email címe: info@giganet.hu

A weboldal használatával a látogató elfogadja az alábbi feltételeket, tudnivalókat:

III. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A Tudatos Közhasznú Szociális Szövetkezet személyes adatokat kezel működése során. Személyes adatot akkor lehet kezelni, ha ahhoz az érintett előzetesen hozzájárul vagy azt jogszabály rendeli el. Ez utóbbi esetben az adatkezelő törvényi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges az adatkezelés. Az érdeklődőknek a regisztráció során megadott személyes adataik kezelésének célját és feltételeit az adatkezelés időtartamát, az adatkezelő személyét, a kezelendő adatok körét és megismerhetőségét a hetedik fejezetben megnevezett adatvédelmi törvény határozza meg.

Az adatkezelő a feliratkozó adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatvédelem jogszabályi követelményeinek megszegésével okozott kárt megtéríteni köteles. A feliratkozókat ért sérelmek esetén az adatkezelő felel az általa megbízott adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő akkor mentesül e felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső, elháríthatatlan ok idézte elő.

Jelen adatvédelmi szabályzat elfogadásával egyidejűleg a weboldalban regisztrálók ill. a hírlevélre feliratkozók hozzájárulnak, hogy az általuk megadott személyes adataikat az adatkezelő az adatfeldolgozásra vele szerződött mindenkori partnerének átadja.

A személyes adatokat megadó feliratkozóknak a jogszabályokban biztosított adatkezeléssel kapcsolatos
jogai: tájékoztatás, helyesbítés, törlés, betekintés, tiltakozás az adatkezelés ellen.

Kárigény esetén a vita rendezésére előzetes és békés egyeztetés szükséges, a honlap üzemeltető székhelyén vagy telephelyén, jogi képviselő jelenlétében. Csak az ezen az egyeztetésen felvett jegyzőkönyv aláírását követően jogosultak a felek bírósághoz fordulni. Az a felhasználó, aki úgy érzi, hogy Üzemeltető megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti.

IV. A WEBOLDAL
A weboldal esetében az adatkezelés célja az adatkezelő piacterén értékesítendő termékek megvásárlásához, házhoz szállításához szükséges információk begyűjtése. A név és a szállítási cím a kiszállításhoz és a számlázáshoz szükséges, míg az email cím a megrendeléssel összefüggő kapcsolattartásra kell. Az itt megadott személyes adatokat az adatkezelő nem továbbítja adatfeldolgozónak. A vevő bármikor kérheti a bejegyzése és személyes adatai törlését, amelynek az adatkezelő haladéktalanul eleget tesz, és ezt követően nem kezeli tovább az érintett adatait.

V. A HÍRLEVÉL
A hírlevélre való feliratkozással a feliratkozó hozzájárul ahhoz, hogy további rendszeres értesítést kapjon
a Kosár Közösség akcióiról, termékekről, szolgáltatásokról.
A feliratkozó hozzájáruló nyilatkozatát bármikor korlátozás és indokolás nélkül költségmentesen visszavonhatja. Ebben az esetben a nevezett személyes adatait a nyilvántartásból haladéktalanul törli és részére a továbbiakban hírlevelet nem küld. A visszavonás a hírlevél végén található leiratkozó link használatával lehetséges.

VI. COOKIE-K
A weboldal egyes részeinek letöltésekor az általunk használt látogatáselemző szoftver (a Google Inc. (“Google”) által működtetett Google Analytics) automatikusan kisméretű, bizonyos esetben a személyes adataidat tartalmazó adatfájlokat helyez el a látogató számítógépén (‘cookie’). Ennek megtörténtéről a honlap üzemeltetőjétől a jelenleg érvényes jogszabályok szerint értesítést kap, amikor először az oldalra látogat, és jóváhagyást kér ehhez. Az adatfájlok a weboldal egyes funkcióinak működéséhez szükségesek, a látogatások alkalmával kapott korábbi adatfájlok révén származó információ az üzemeltetőhöz kerül. A Google Analytics a böngésző révén kapott IP-címet nem hozza kapcsolatba a Google-ben tárolt többi, felhasználóhoz köthető adattal. Az adatfájlokkal kapcsolatos minden tevékenységet a látogató meggátolhat, a korábbi látogatások során elhelyezett adatfájlokat törölheti, ennek pontos módjáról a webböngésző útmutatója tájékoztatja.

VII. JOGSZABÁLYOK
Az adatkezelő a személyes adatok kezelése során a következő törvények betartásával jár el:

• A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény
• Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
• A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII.
törvény
• A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcím adatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény 

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit.